Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China

Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang, Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Fujian Song, Xiaoxv Yin & Zuxun Lu  PDF: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w.pdf Abstract Stringent COVID-19 … Continue reading Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China