2 Replies to “20 Proofs NASA Faked the Moon Landings”

  1. We zijn nooit op de maan geweest (tm vanuit de aarde) dat klopt, dat is onmogelijk! Wanneer je de kosmische wetten leert kennen, besef je dat alles in het universum elkaar in evenwicht houdt! Wanneer je je bedenkt dat een meteoriet uit zijn baan wordt geslingerd en wordt verpulvert, wat denk je dan dat zo’n miezerig raketje te betekenen heeft. In de eerste plaats, wanneer je buiten onze dampkring zou komen, dan gelden daar hele andere krachten, de maan is stervende, dus die trekt je niet aan, maar wel de sterkste in aantrek, alleen wordt je door deze krachten compleet verpulverd, net zoals dit zou gebeuren wanneer je de diepste plek in de zee zou willen gaan opzoeken! Het is onmogelijk! Komt nog een leuk detail bij, het is de aarde die nacht maakt (om af te koelen, of we zouden er niet op hebben kunnen leven) maar buiten onze dampkring is er eeuwig licht door de zon! Dus hoezo een donkere achtergrond! Compleet fake, dat is waar, maar de maan zelf, die bestaat, zij is het begin van AL het leven geweest, was een plasmabol, maar is nu stervende omdat haar taak erop zit, vandaar de verharding! Er is geen dood, enkel evolutie, we komen van de Albron en moeten er weer naar terug, maar geen mens is in staat om hoger dan zijn eigen bewustzijn te gaan (er zijn 7 graden) alleen zij die al wat verder zijn zijn in staat om dit te begrijpen, anderen lachen het weg! Binnen afzienbare tijd, zal dit voor ieder mens op aarde waarheid worden, de geestelijke wereld zal dan spreken! Het bewustzijn van de mens hier is zo armoedig dat het tijd gaat worden of er komt nooit liefde op aarde! Bedenk dat er veel meer bestaat tussen hemel en aarde 😉

  2. We have never been to the moon (tm from the earth) that’s right, that’s impossible! When you learn the cosmic laws, you realize that everything in the universe balances each other out! When you consider that a meteorite is thrown out of orbit and pulverized, what do you think such a measly rocket is all about. In the first place, if you were to go outside our atmosphere, then completely different forces apply there, the moon is dying, so it does not attract you, but attracts the strongest, only you are completely pulverized by these forces, just like this would happen if you wanted to find the deepest place in the sea! It’s impossible! Add to that a nice detail, it is the earth that makes night (to cool down, or we could not have lived on it) but outside our atmosphere there is eternal light from the sun! So why a dark background! Completely fake, that’s true, but the moon itself, which exists, she has been the beginning of ALL life, was a plasma sphere, but is now dying because her job is done, hence the hardening! There is no death, only evolution, we come from the All-Source and have to go back to it, but no human being is able to go higher than his own consciousness (there are 7 degrees) only those who are a bit further are able to understand this, others laugh it off! In the foreseeable future, this will become true for every person on earth, the spiritual world will then speak! The consciousness of man here is so poor that it will be time or love will never come to earth! Remember that there is much more between heaven and earth

Leave a Reply